Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek makalelerin aşağıdaki kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir:

Yayın Dili

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili Türkiye Türkçesidir. Ancak Ahıska Türklerine özgü kültürel değerlerin unutulmaması ve yaşatılması amacıyla uluslararası transkripsiyon sistemiyle Ahıska ağzında kaleme alınmış özgün veya derleme çalışmalarına da yer verilecektir. Ayrıca üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce, Rusça ve diğer Türk lehçelerinde yazılmış yazılar da yayınlanacaktır.

Sayfa Düzeni

Sayfa boyutu A4 kâğıt boyutunda olmalı; sayfa yapısında alt-üst 2 cm, sol-sağ 3 cm boşluk bırakılmış olmalıdır. Metin, sağ ve sola dayalı; paragraf aralarında önce-sonra 6 nk, satır aralığı bir satır, değer 1,15 olmalıdır. Paragraf girintileri: öz, abstract ve резюме için 0,5 cm; normal metin ve extended abstract için 1 cm bırakılmalıdır. Girintiler: öz, abstract ve резюме 1 cm içeriden; 40 sözcükten fazla alıntılar 1,5 cm içeriden olmalıdır.

Yazı Tipi ve Punto

Metinler Times New Roman yazı karakterinde 11 punto ile yazılmalıdır. Kullanılacak punto büyüklükleri şöyledir:

Türkçe, İngilizce ve Rusça makale başlığı 12 Punto Kalın
Yazar isimleri 11 Punto İtalik
Yazar kurum ve iletişim bilgileri 9 Punto İtalik
Öz, Abstract ve Резюме 10 Punto Normal
Metin 11 Punto Normal
40 sözcükten fazla alıntılar 10 Punto Normal
Dipnotlar 9 Punto Normal
Tablolar 10 Punto Normal
Tablo, şekil, fotoğraf vb. açıklamaları 10 Punto İtalik
Extended Abstract 11 Punto Normal

Başlık

Makale başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı, kapsayıcı nitelikte olmalı ve gereksiz uzatmalardan kaçınılmalıdır. Makale başlığı, tabloda belirtilen yazı tipi ve punto ile yazılmalı ve başlığın ilk harfleri büyük olmalıdır.

Yazar Adı

Yazar adı makale başlığından sonra gelmeli, tabloda belirtilen yazı tipi ve puntoya uyularak adının ilk harfi ve soyadının tümü büyük harflerle yazılmalıdır. Yazar adı ve soyadının altında ORCID numarası yer almalıdır. Yazarın (varsa) unvanı, görev yaptığı kurum ve yazışmaların yapılacağı elektronik posta adresi dipnotta verilmelidir. Lisansüstü tezlerden oluşturulan makalelerde 1. yazar adı tezi hazırlayan öğrencinin, 2. yazar, tezin yürütücüsü ve varsa diğerleri sırayla yazılmalıdır. Diğer makalelerde sıralama yazarlara aittir.

Öz ve Anahtar Sözcükler

Yazıya konu olan çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini, ulaşılan sonuçlarını, öne çıkan yanlarını ve değerlendirmelerini açık ve kısa bir şekilde yansıtan öz, en az 150 en fazla 200 sözcük ile sınırlandırılmalıdır. Öz, yapılan çalışma hakkında fikir verebilmelidir.

Öz’den sonra bir satır boşluk bırakılarak Türkçe için konu sınıflandırmasının yapılabilmesi için en az 3, en çok 5 “Anahtar Kelimeler” verilmelidir. Türkçe öz ve anahtar kelimelerden sonra aynı bilgiler İngilizce ve Rusça olarak yazılmalıdır.

Extended Abstract

Türkçe ve Rusça yayınlanacak makalelerde kaynakçadan sonra 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet yer almalıdır. Bu özet makalenin temel fikirlerin tümünü kapsayacak şekilde, paragraflar halinde olmalıdır.

Giriş

Bu bölümde makale konusunda giriş sağlayacak açıklamalara yer verilmelidir. Konuyla ilgili alanyazındaki durum ortaya konulmalı, araştırmanın önemi, problem durumu ve araştırmanın amaçları belirtilmelidir.

Başlıklar

Makalede ana başlık, ara başlık ve alt başlıklar kullanılıyorsa “Ana Başlık”tan sonra herhangi bir açıklama verilmeyecekse “Ara Başlık” yazılması gerekiyorsa boşluk bırakılmadan sola dayalı olarak yazılmalıdır. “Alt Başlıklar” da aynı şekilde sola dayalı olarak verilmelidir.

Özgün araştırma makalelerinde “Giriş” bölümünden sonra “Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma”,  “Sonuç” ve “Öneriler” bölümleri olmalıdır.

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın türü, örneklemi/araştırma grubu, veri toplama teknikleri, veri toplama araçları, verilerin analizi ile gerekli çalışmalarda etik kurul onayı ele alınmalıdır.

Bulgular

Bu bölümde elde edilen bulgular, çalışmanın amacı ve problem durumunu destekler biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle gösterilmelidir.

Tartışma

Elde edilen bulgular, alanyazın ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır.

Sonuç

Tartışmalar doğrultusunda ortaya çıkan düşünceler açıklamalı olarak sunulmalıdır.

Öneriler

Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun olarak araştırma konusuyla ilgili öneriler verilmelidir.

Kaynakça

Kaynak gösterilirken APA 7 yazım kılavuzu dikkate alınmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir.

Kitap: Tek yazarlı

 

Metin içinde atıf: (Çınar, 2021) veya Çınar (2021)

Çınar, İ. (2021). Etnopedagoji: Atabek Yurdu (3. Baskı). Pegem Akademi.

Kitap: İki yazarlı

 

Metin içinde atıf: (Aydıngün & Aydıngün, 2014) veya Aydıngün ve Aydıngün (2014)

Aydıngün, A. ve Aydıngün, İ. (2014). Ahıska Türkleri: ulusötesi bir topluluk – ulusötesi aileler. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınevi.

Kitap: Üç yazarlı

 

Metin içinde atıf: (Atabay ve diğerleri, 2003) veya Atabay ve diğerleri (2003)

Atabay, N., Özel, S. ve Çam, A. (2003). Türkiye Türkçesi sözdizimi. Papatya Yayıncılık.

Kitap: Yazarı olmayan

 

Metin içinde atıf: (Türkçe Sözlük, 2015) veya Türkçe Sözlük (2015)

Türkçe sözlük. (2015). Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kitap: Tek editörlü

 

Metin içinde atıf: (Gürsoy Naskali, 2021) veya Gürsoy Naskali (2021)

Gürsoy Naskali, E. (Ed.). (2021). Türk dünyası bilmeceleri. (1. Baskı). Elginkan Vakfı.

Kitap: İki veya daha fazla editörlü

 

Metin içinde atıf: (Aliyeva Çınar vd., 2019) veya Aliyeva Çınar vd. (2019)

Aliyeva Çınar, M., Çınar, İ., Kırlı, S. (Ed.). (2019). 2. uluslararası Türk toplulukları bilgi şöleni: Ahıska Türkleri. Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları.

Kitap: Yazarı kurum olan

 

Metin içinde atıf: (Bursa Uludağ Üniversitesi, 2018) veya Bursa Uludağ Üniversitesi (2018)

Bursa Uludağ Üniversitesi. (2018). Bursa tarihi. Bursa Uludağ Üniversitesi Yayınları.

Kitap: Çeviri

 

Metin içinde atıf: (Süleyman, 1992) veya Süleyman (1992)

Süleyman, O. (1992). Az i ya. (Çev. N. Seferoğlu). Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.

Kitap Bölümü

 

Metin içinde atıf:

Editörlü Kitapta Bölüm

 

Metin içinde atıf: (Torun vd. 2021) veya Torun vd. (2021)

Torun, H., Aliyeva Çınar, M. & Zeyrek, Y. (2021). Ahıska bilmeceleriTürk dünyası bilmeceleri içinde (121-133). (Ed. E. Gürsoy Naskali). Elginkan Vakfı.

Sözlük ve Ansiklopedi

 

Metin içinde atıf: (Kukulov & Kukulov, 2014) veya Kukulov ve Kukulov (2014)

Kukulov, T. ve Kukulov, M. (2014). Ahıska Türklerinin sözlüğü. Elm ve Tahsil Neşriyatı.  

Makale: Süreli yayında tek yazarlı makale

 

Metin içinde atıf: (Akyüz, 2008) veya Akyüz (2008).

Akyüz, J. (2008). Göç yollarında; Kafkaslardan Anadolu’ya göç hareketleri. Bilig, S. 46, 37-56. (varsa DOI) http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx

Makale: Süreli yayında iki yazarlı makale

 

Metin içinde atıf: (Doğanay & Şimşek, 2006) veya Doğanay ve Şimşek (2006)

Doğanay, M. & Şimşek, S. (2006). Ülkemize yönelik göçlere bir örnek: Ahıska Türkleri. Doğu Coğrafya Dergisi, C. 11, S. 15, s. 303-322. (varsa DOI) http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx

Makale: Süreli yayınlarda üç ve daha fazla yazarlı makale

 

Metin içinde atıf: (Trier vd. 2011) veya Trier vd. (2011)

Trier, T., Tarkhan-Mouravi, G. ve Kılımnık, F. (2011). “Meskhetians: Way to Home”. Published by the European Center for Minority Issues. Tbilisi, 2011. (varsa DOI) http://doi.org/xx.xxxxxxxxxx

Makale: Popüler dergi ve gazete makalesi

 

Makale içinde atıf: (Aliyeva Çınar, 2016) veya Aliyeva Çınar (2016)

Aliyeva Çınar, M. (2016, Ekim). Gurbette kalanların hasretlik gözyaşları. Eğitişim Dergisi. 52. https://www.egitisim.gen.tr/gurbette-kalanlarin-hasretlik-gozyaslari

Bildiriler:

 

Metin içinde atıf: (Akkiyeva, 2019) veya Akkiyeva (2019)

Akkiyeva, S. (2019). Kabardin-Balkarya’da Ahıska Türklerinin etno-kültürel gelişimi: durum ve problemler. 2. uluslararası Türk toplulukları bilgi şöleni: Ahıska Türkleri içinde (170-181). (Ed. M. Aliyeva Çınar, İ. Çınar ve S. Kırlı). Türk Ocakları Bursa Şubesi.

Tezler:

 

Metin içinde atıf: (Dadayev, 2013) veya Dadayev (2013)

Dadayev, A. (2013). Osmanlı devleti-çarlık Rusya sınırında ve Sovyetlerin sürgün politikasında Ahıskalı Türkler, [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, SBE]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

Medya kaynakları (Film, video, podcast…)

 

Metin içinde atıf: (Öğüt, 2020) veya Öğüt (2020)

Öğüt, E. H. (2020, Temmuz) Bir de benden dinleyin 11-etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt: Müzik evrensel değildir Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=9VYacq8Nr5M

İnternet kaynakları

 

Metin içinde atıf: (Türkiye İstatistik Kurumu, 2020) veya Türkiye İstatistik Kurumu (2020)

Türkiye İstatistik Kurumu (2020, 16 Eylül). Veri gönderilen uluslararası kurum / kuruluşlar. https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Veri_Gonderilen_Kurum_Kuruluslar   adresinden 16 Eylül 2021 tarihinde alınmıştır.