Görsel-İşitsel Eserler Üzerinden Ahıska Türklerinde Kadın İmgesi


Özet Görüntüleme: 165 / PDF İndirme: 129

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7988144

Anahtar Kelimeler:

Ahıska Türkleri, Kadın, Görsel- İşitsel

Özet

19. ve 20. yüzyıllarda ana vatanları Ahıska’dan kopartılarak dünyanın dört bir yanına sürgün edilen Ahıska Türkleri, bugün, eski Sovyetler Birliği ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinde diaspora olarak yaşamaktadırlar. Diğer diasporalar gibi Ahıska Türkleri de, kültürlerini, dillerini, örf ve adetlerini koruma, kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarma çabası içindedirler. Kültürel mirasın naklinde en etkili yöntem ise görsel-işitsel eserler ortaya koymaktır. Bu çerçevede en dikkate değer platform olarak sinema alanında üretilen eserlere dair bir incelemenin, bize diaspora halklar hakkında yeterince veri sağlayacağı ümit edilir. Ahıska Türklerinin kültürünün korunmasında sinemanın da önemli rolü olmuştur.

Bu çalışmanın konusu olan Ahıskalı Türk kadınının aile ve topluluk içindeki yeri ve rolü sinema filmleri örneğinde incelenmektedir. Çalışmada; bulundukları ülkelere uyum sağlamaya ve sürgün edilerek uzaklaştırıldıkları Ahıska’yı unutmamaya ve unutturmamaya çalışan Türklerin hikâyelerinin konu edildiği görsel-işitsel eserler nitel olarak analiz edilmektedir. Bu kapsamda faydalanılan sosyolojik çözümleme yönteminde filmin üretilmiş olduğu ya da içeriğinde ele aldığı dönemin sosyal koşullarının incelenmesi öne çıkarılmaktadır. Çalışmada örneklem olarak “Tatlı Puvar”, “Borç”, “Gerçek Aşk”, “Uzun Yol”, “Ben de Sevdim”, “Hayal” adlı sinema filmleri, “Büyük Sürgün Kafkasya” adlı dizi film ile “Sıfırlanan Hayatlar”, “Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri” adlı belgesel filmler incelenmektedir. Bu araştırmanın sonucunda, Ahıska Türklerindeki kadınların ailede ve toplum hayatında yerleri ve rolleri ile ilgili verilerin elde edilmesi ve kadın karakterlerin temsillerindeki özelliklerin ortaya konması hedeflenmektedir

Referanslar

Bazin, A. (1966). Çağdaş sinemanın sorunları. Bilgi Yayınevi.

Çınar, İ. (2018). Atabek yurdu etnopedagojisi: Ahıska örneği. Turkish Studies Dergisi, Sayı 13/4 Kış, s. 318-386.

Derviş, L. ve Devrisheva, Kh. (2016). Sürgünden günümüze Ahıskalı Türk kadını, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları Yayın No: 0017, Ş. Ulusan ve Sh. Kayhan (Ed.). s. 827- 836.

Hacılı, A. (2021). Osmanlı Türklerinin sürgün tiyatrosu “Miko Gösterisi”. Erzurum Sevdası Dergisi, s. 38-41.

İmançer, D. (2004). Türk sinemasında suskun kadın imgesi, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, s. 203-2011.

Ilıcak, N. G. (2020). Somut olmayan kültürel miras ve sinema. Editör: Sinem Tuna, Kültürel Miras ve Sinema. Kriter Yayınları.

Kırmaz, Z. (2018). Göç ve suç arasında bir ilişki var mı?: bütüncül bir bakış. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 7, Sayı 2, s. 562-599.

Özden, Z. (2020). Film eleştirisi film eleştirisinde temel yaklaşımlar ve tür filmi eleştirisi. İmge Kitabevi.

Türk Devletleri Teşkilatı (2021). Türk Dünyası 2040 vizyonu, 12 Kasım 2021, 8. Zirve Toplantısı, İstanbul.

Yaren, Ö. (2007). Avrupa göçmen sineması, [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, SBE].

Yıldız, İ. (2018). Türkiye’ye uluslararası göçler ve Türkiye’nin göç politikası. Kırmızı Çatı Yayınları.

Wolynn, M. (2022). Seninle başlamadı: kalıtsal aile travmalarının kim olduğumuza etkileri ve sorunların üstesinden gelmenin yolları (46. Baskı), (Çev. M. Madenoğlu). Sola Unitas Yayınları.

Zor, L. (2020). Kazakistan sineması. Astana Yayınları.

Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?

https://karabuk.ktb.gov.tr/TR-195763/somut-olmayan-kulturel-miras-nedir.html

İndir

Yayınlanmış

2023-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Akalın, A. (2023). Görsel-İşitsel Eserler Üzerinden Ahıska Türklerinde Kadın İmgesi . Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (AHARDE), 3(1), 27–40. https://doi.org/10.5281/zenodo.7988144

Sayı

Bölüm

Makaleler