Etik Sorumluluklar ve Politikalar

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’ninyayın sürecine dâhil olan tüm taraflarının (yayıncı, editör, yazar(lar) ve hakemler) etik ilkelere uygun karar vermesi gerekir. Bu bağlamda Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’ne ait yayın sürecinin tüm bileşenlerinin, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics, COPE) (https://publicationethics.org/) kılavuzları ve politikaları doğrultusunda etik ilkelere uyması gerekmektedir.

Sisteme yüklenmiş makaleler, amaç ve kapsam yönünden yayın kurulu tarafından ön incelemeye alınır. Yayına uygun görülen makaleler geniş bir panelden seçilmiş araştırmacılardan oluşan hakemlere gönderilir. Makalelerin değerlendirilmesinde “Kör Hakemlik” politikası uygulanır. Hakemler, çalışmaları değerlendirme sonucunda “kabul”, “düzeltme” veya “ret” kararı verebilirler.

Dergiye gönderilen yazılar, yazım ve yayın ilkelerine uygun olmadığı takdirde yazarına iade edilir.

Yazarlara İlişkin Etik Sorumluluklar

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’ne başvuran tüm yazarların uluslararası standartlara gönüllü olarak uyması gerekir. Dergimize çalışmalarını gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir:

 • Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’nde yayına kabul edilen makalelerin telif hakları dergiye ait olup, yayınlanan makalelerin içerikleri ile ilgili her türlü yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir.
 • Dergiye gönderilen çalışmaların özgün olması beklenmektedir. İntihal, sahtecilik, uydurmacılık, uygunsuz veri manipülasyonu, yinelenen yayın vs. olmamalıdır. Yazar(lar)ın başka çalışmalarından yararlandıkları veya kullandıkları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme sürecinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir. Ham veriler talep edildiği durumlarda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar) makalede kullandıkları verilerin kullanım haklarına sahip olmalıdır. Yazar(lar)ın araştırma ile ilgili (veri toplama, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraf vb. kullanımı için) gerekli kurum/kuruluş ve/veya sahiplerinden izinlerin alınması ve yayın kurulu tarafından talep edildiği durumlarda ibraz edilmesi gerekmektedir. Etik kurul izinleri alınması durumunda, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığına dair belge istendiği takdirde ibraz edilmelidir.
 • Araştırmacılar, araştırmada kullandıkları yöntem(ler)i, yayınlarında sundukları verileri, bulguları, derginin yayın kıstaslarına uyumlarını dikkatlice kontrol etmelidirler.
 • Yazarlar başkalarının eserlerini atıflarda doğru bir şekilde temsil etmelidirler. Yazarlar, atıf yapılan çalışmayı görmedikleri takdirde, başka yayınlardan referansları kopyalamamalıdırlar.
 • Yazarlar yazılarda kullanacakları telif hakkı malzemesi olan materyaller (tablo, şekil, resim vb.) için sahiplerinden izin almalıdırlar.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı beklemeksizin bilgilendirmeli; düzeltme veya geri çekme durumunda editörle işbirliği içerisinde olmalıdır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvurusunda bulunduramaz. Başka bir dergide, başka bir dilde yayınlanmış makaleler, ayrıca tam metni yayınlanmış bildiriler Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’ne gönderilemez.
 • Değerlendirmeye alınmış bir çalışma için yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi değiştirilme teklifleri yapılamaz.
 • Dergiye gelen makaleler Ithendicate programıyla kontrol edilir. Herhangi bir intihal durumunda yazılar yayına kabul edilmez. Makalelerde intihal gibi ihlaller tespit edildiğinde, bu durum makale yazar(lar)ının çalıştığı kuruma resmi yollardan bildirilir ve makale reddedilir.
 • Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi yayın kurallarına göre makalelerde benzerlik oranı, yöntem ve kaynakça hariç, tek kaynaktan %3’ü, toplamda ise %20’yi geçmemelidir.

Hakemlere İlişkin Etik Uygulamalar

 • Dergide çift körleme sistemine göre hakemlik uygulanmaktadır. Yazarların hakemlerden, hakemlerin yazarlardan haberdar olması engellenmektedir.
 • Hakemler atanırken gönderilen makale veya çalışma ile doğrudan ilişkili uzmanlara gönderilmektedir.
 • Disiplinler arası çalışmalarda hakem atamaları, makalenin içeriğindeki alanlara uygun olarak farklı hakemlere gönderilmekte; objektiflik korunmaya çalışılmaktadır.
 • Atanan 2 asıl hakem değerlendirilmesindeki görüş farklılığı durumunda yazı, atanacak olan 3. yedek hakeme gönderilir. 3. hakemin değerlendirilmesine bağlı olarak yazının yayınlanıp yayınlanmayacağı belirlenir.
 • Hakemler tarafından değerlendirme formlarında makalelere ait eksiklikler açıkça ifade edilmeli, gerekçeler iyi belirlenmeli ve yazarlara bu konuda net dönütler verilmelidir.
 • Hakem eleştiri ve önerileri uygun bir üslupla ifade edilmelidir.
 • Hakemler kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini yapmalıdırlar. Süre aşımında yayın kurulu tarafından yeni hakem atanır.
 • Hakemler de yazarlar gibi çıkar çatışması fark ettikleri aşamada dergi yönetimini uyarmakla yükümlüdür.
 • Dergi Editörleri için En İyi Pratik Uygulamalar Kılavuzu (COPE Best Practice Guidelins for Journal Editors) esas alınacaktır.

Editörler ve Yayın Kuruluna İlişkin Etik Sorumluluklar

Editörler; dergi yayın politikasına bağlı olarak “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler yayınlanmak üzere gönderilen her bir çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar. Ayrıca yayınlanacak olan her bir makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Yayın Kurulu; gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalı; derginin kalitesini yükseltmek için çaba sarf etmeli; bilimsel kaliteye ve orijinalliğe en üst düzeyde önem vermeli; gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır. Ayrıca yazılar için yayın kararları almaktan sorumludurlar.

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazar(lar)dan önceden izin almasına gerek yoktur.

Sorumluluk

Yayınlanan yazılardaki görüş ve düşünceler yazarlara ait olup derginin görüş ve düşüncelerini yansıtmaz.

 Arşivleme ve Gizlilik Beyanı

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler ve bu makalelerin hakem raporları arşivlenmektedir. Arşivde bulunan makaleler, hakem raporları ve kişisel bilgiler 3. şahıslarla paylaşılmaz.