Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Ahıska Türkü Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları


Özet Görüntüleme: 24 / PDF İndirme: 18

Yazarlar

  • Sevinç Kara Bursa Uludağ Üniversitesi
  • Minara Aliyeva Çınar Bursa Uludağ Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11382172

Anahtar Kelimeler:

Ahıska Türkleri, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimi, Konuşma Kaygıları

Özet

Türkler tarihî süreci içerisinde geniş coğrafyaya yayılmış topluluklarından biridir. İkamet ettikleri coğrafyalarda başka toplumlarla komşuluk yapmış, sosyo-kültürel açısından birbirinden etkilenmiştir. Etkilenmenin başında dil yerini alır. Bu etkileşim, lehçelerin ve ağızların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu çeşitlilik, Türk diline zenginlik katmıştır. Ancak Türk boyları arasındaki iletişim bağlamında birtakım zorlukları da beraberinde getirmiştir. Günümüze kadar şekillene gelen Türk lehçelerinin yanı sıra Anadolu’dan koparılan ve ölçünlü Türkiye Türkçesinden uzak kalan ağızlardan biri de Ahıska Türklerinin konuştuğu ağızdır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Türkiye’ye göç eden Ahıska Türklerinin Türkiye’de karşılaştıkları zorlukların başında da yine dil gelir.

Referanslar

Aliyeva Çınar, M. (2021). Ahıska bölgesindeki Gürcülerin konuştuğu Türk ağzı (2. Baskı). Astana Yayınları.

Ehtiyar, R. & E. Üngüren (2008). Lise ve üniversitede turizm eğitimi alan öğrencilerin demografik değişkenlerinin umutsuzluk ve kaygı düzeylerine etkilerinin araştırılması. Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 34-51.

Karahan, L. (2014). Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (3. Baskı). Türk Dil Kurumu Yayınları.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.

Keşaplı, G. & M. Çifçi (2019). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı. The Journal of Academic Social Science Studies, 1(54), 463-484.

Duman, B., Göral, G. N. & Bilgin H. (2017). Üniversite öğrencilerinin sınıf ortamında yabancı dil konuşma kaygısı üzerine nitel bir çalışma. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 13-27.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. M. Bütün ve S. B. Demir). Pegem Akademi.

Sallabaş, M. E. (2012). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının değerlendirilmesi. Turkish Studies, S 7/3, Yaz 2012, 2199-2218.

Spielberger, C. D. (1966). Theory and Research on Anxiety. In C.D. Spielberger (Edt.) Anxiety And Behavior. Academic Press. pp. 3-20.

Suroğlu Sofu, M. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma kaygıları [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, EBE). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Türkçe Sözlük (2005). Türk Dil Kurumu Yayınları.

Yaman, H. & Suroğlu Sofu M. (2014). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173(173), 41-50.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-29

Nasıl Atıf Yapılır

Kara, S., & Aliyeva Çınar , M. (2024). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Ahıska Türkü Öğrencilerinin Konuşma Kaygıları . Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (AHARDE), 4(1), 1–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.11382172

Sayı

Bölüm

Makaleler