Sürgün Öncesi, SSCB Dönemi ve Günümüzde Ahıskalı Kadınların Eğitimi Üzerine Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 51 / PDF İndirme: 36

Yazarlar

  • Sevil Umarova MedicalPark Antalya

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10233560

Anahtar Kelimeler:

SSCB’de Eğitim, Ahıskalı Türk Kadını, Evlilik Kurumu

Özet

Eğitim, kaliteli bir yaşamın önemli koşullarından biri olmakla birlikte toplumsal gruplar ve cinsiyetler arasındaki eşitsizlikleri en aza indirebilecek ve günümüz dünyasında hızlı değişim ve gelişim sürecine uyum sağlayabilecek bir anahtardır.  Bu nedenle günümüzde bir toplumun kadınlarına vereceği eğitimin niteliği, toplumun tüm kesimlerini içine alması açısından büyük önem taşımaktadır. Kadın eğitimi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, Ahıska Bölgesi Türk kadınları da dâhil olmak üzere tarih boyunca kadınların eğitim ve öğretim konusunda zorluk çektikleri ortadadır. Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle dünya sisteminin değişmesi Kadın Eğitim Kurumlarını da etkilemiştir. Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya’nın yıkılmasının ardından, İkinci Dünya Savaşının meydana gelmesi, köklü değişimlere neden olacak trajedilerin yaşanmasına yol açmıştır. Ancak eğitimde yapılan reformlar sayesinde kadınlar için bir fırsata dönüşmüştür. Bu araştırmada Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan 36 kadın ile görüşme yapılmıştır.  Görüşmelerin yorumlanması ile sürgün öncesi, SSCB dönemi ve günümüzde Ahıskalı kadınların eğitim durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Referanslar

Agezova, S. ve Mussa, M. (2022). Tarihten sayfalar: bir kadın, bir ömür… DATÜB Yayını.

Aliyeva Çınar, M. (2019). Ahıskalı Türklerin romanında 1944 sürgünü. 2. uluslararası Türk toplulukları bilgi şöleni: Ahıska Türkleri içinde (212-219). (Ed. M. Aliyeva Çınar, İ. Çınar, S. Kırlı), Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları.

Aydıngün, A. ve Aydıngün İ. (2014). Ahıska Türkleri: ulusötesi bir topluluk- ulusötesi aileler. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.

Buckley M. (1985). Soviet Interpretations of the Woman Question (Ed: B. Holland), Soviet Sisterhood, University of Warnick, p. 24-50.

Çınar, İ. (2018). Atabek yurdu etnopedagojisi: Ahıska örneği, Turkish Studies, Volume 13/4, p. 363-386.

Karakuş, G. (2019). Sovyetler Birliği’nde kadının konumuna genel bakış, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 6/3, 1580-1598.

Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Nobel Yayınları.

Goca Memmedli, G. (2021). Ahıska bölgesinde Türklerin eğitim tarihi. Eğitim yayınevi.

Özkan, U. B. (2022). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. (5. Baskı). Pegem Yayınları.

Umarova, S. (2021). Etnisite ve kimlik: Ahıska Türklerinin hikâyesi, [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi. (Erişim Tarihi: 10.02.2023).

İndir

Yayınlanmış

2023-12-01

Nasıl Atıf Yapılır

Umarova, S. (2023). Sürgün Öncesi, SSCB Dönemi ve Günümüzde Ahıskalı Kadınların Eğitimi Üzerine Bir Araştırma . Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (AHARDE), 3(2), 46–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.10233560

Sayı

Bölüm

Makaleler